Podmienky použitia

1. Uchádzač o prácu alebo brigádu (ďalej len práca) sa registráciou do nášho systému zaväzuje dobrovoľne zaregistrovať v registri spoločnosti Norbert Farkaš - BEFAR / ďalej len spoločnosť/ za cieľom získania práce, aleo brigády. O podmienkach registrácie je uchádzač kompletne informovaný.

2. Uchádzač o prácu sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti všetky informácie ohľadne vzdelania, pracovných skúseností, svojich pracovných požiadaviek a iných náležitosti, ktoré sú potrebné k získaniu práce. Informácie, ktoré uchádzač o prácu uvedie spoločnosti sú pravdivé, aktuálne a úplné. Uchádzač o prácu sa zaväzuje aktualizovať tieto údaje, ktoré poskytol spoločnosti za účelom získania práce okamžite, pokiaľ nejaká zmena nastane. Uchádzač o prácu plne zodpovedá za pravdivosť údajov, ktoré spoločnosti poskytol. V prípade, že uchádzač o prácu uvedie spoločnosti nepravdivé údaje, je povinný znášať všetky náklady vzniknuté z dôvodu neaktuálnosti, neúplnosti alebo nesprávnosti. Uchádzač je tiež informovaný, že pokiaľ mu spoločnosť zabezpečí prácu a tú nebude môcť uchádzač vykonávať na základe zle uvedených informácií, bude znášať následky a náklady, ktoré spôsobí sám sebe, spoločnosti a zamestnávateľovi.

3. Svojou registráciou uchádzač o prácu potvrdzuje a súhlasí, že bude spoločnosť informovať v prípade jeho nezastihnuteľnosti /napr. dlhodobá dovolenka, práceneschopnosť, odchod do zahraničia/, zmeny kontaktných údajov, zmeny pracovných požiadaviek /napr. požadovaná krajina, pozícia, dátum nástupu do práce/.

4. Uchádzač je povinný spoločnosť okamžite písomne informovať, pokiaľ nebude mať ďalej záujem o sprostredkovanie práce /ďalej v texte tiež ako „Informácia“/. Uchádzač sa zaväzuje doručiť predmetnú Informáciu spoločnosti bezodkladne, najneskôr však do začiatku dňa, v ktorom spoločnosť uchádzačovi postúpi pracovnú ponuku mailom, telefonicky alebo osobne, na základe jeho požiadaviek uvedených v dotazníku, v opačnom prípade sa uchádzač zaväzuje uhradiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie dotknutý nárok spoločnosti na úhradu skutočne vzniknutej škody. Písomnosť sa považuje za preukázateľne doručenú za nasledovných podmienok:

  • v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za spoločnosť a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
  • v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu spoločnosti a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za spoločnosť a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia,
  • v prípade doručovania prostredníctvom faxu a elektronickou poštou prijatím potvrdenia druhej strany o doručení písomnosti.

5. Vyplnením dotazníka spoločnosti, testov a požadovaných formulárov, ako aj poskytnutím všetkých údajov v dotazníku, životopise, vrátane osobných údajov, fotografií, kópie pasu, referencií a všetkých ostatných dokumentov, ktoré spoločnosti poskytne, dáva uchádzač o prácu súhlas spoločnosti ALEKO agency k spracovaniu týchto údajov uchádzača o prácu a k zaevidovaniu do databázového systému spoločnosti za účelom sprostredkovania práce, brigády, tréningového, študijného, pracovného programu alebo internshipu a zabezpečenia komerčného poistenia a dopravy. Uchádzač o prácu súhlasí, aby za účelom sprostredkovania práce poskytla spoločnosť jeho osobné údaje a všetky dokumenty, ktoré poskytol spoločnosti - sprostredkovateľom, zástupcom spoločnosti, tretej strane, partnerským agentúram alebo priamo zamestnávateľom na Slovensku a v zahraničí a ostatným príjemcom, a to aj krajinám nezaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov. Uchádzač o prácu súhlasí, aby za účelom zabezpečenia komerčného poistenia a dopravy poskytla spoločnosť BEFAR jeho osobné údaje spoločnostiam, ktoré tieto služby zabezpečujú.

6. Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať od uchádzača, aby sa zúčastnil na pohovore so zamestnávateľom, či už osobnom alebo telefonickom. V prípade potreby sa záujemca dostaví k profesijným skúškam, ak to bude požiadavka budúceho zamestnávateľa.

7. Uchádzač o prácu berie na vedomie, že konečné rozhodnutie o jeho prijatí do práce má zamestnávateľ, nie spoločnosť BEFAR. Spoločnosť poskytuje informácie o pracovných podmienkach na základe informácií, ktoré obdrží od partnerských agentúr alebo zamestnávateľa. Tieto informácie nemôže zmeniť, doplniť ani vylepšiť. Musí ich postúpiť klientovi v takom znení , ako ich sama obdržala. Po podpísaní pracovnej zmluvy spoločnosť už nezasahuje do ďalších dohôd a ujednaní medzi zamestnancom a zamestnávateľom, nakoľko spoločnosť je len sprostredkovateľ. Spoločnosť nezodpovedá za vyplácanie nákladov ( mzdy, cestovné, diéty a pod. ), na ktoré má uchádzač o prácu ako zamestnanec nárok v zmysle platne uzatvorenej pracovnej zmluvy, resp. inej obdobnej pomenovanej alebo nepomenovanej zmluvy uzatvorenej medzi uchádzačom o zamestnanie ako zamestnancom a treťou osobou ako zamestnávateľom.

8. Uchádzač o prácu sa týmto zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať partnerov spoločnosti za účelom zabezpečenia zamestnania s úmyslom obísť spoločnosť BEFAR a záväzkov voči nej a taktiež je uchádzač o prácu povinný spoločnosť BEFAR informovať o každom kroku, ktorý partner spoločnosti podnikne voči uchádzačovi o prácu a naopak, v opačnom prípade je uchádzač o prácu povinný zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR a to do 14 dní, odo dňa, keď sa spoločnosť BEFAR dozvie o porušení tohto záväzku uchádzačom o prácu, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie dotknutý nárok spoločnosti na úhradu skutočne vzniknutej škody.

9. Uchádzač o prácu sa týmto zaväzuje, že kontakty a ďalšie informácie o partnerských agentúrach a zamestnávateľoch, ktoré získa od spoločnosti BEFAR za účelom získania práce a sú považované za súčasť obchodného tajomstva, nesmie prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Táto povinnosť pretrváva aj po skončení spolupráce medzi uchádzačom o prácu a spoločnosťou BEFAR.

10. Pokiaľ uchádzač poruší bod 9, je povinný zaplatiť spoločnosti BEFAR zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie dotknutý nárok spoločnosti na úhradu skutočne vzniknutej škody.

11. Uchádzač o prácu súhlasí s úhradou poplatkov za asistenčné služby, ktoré mu spoločnosť poskytne v dohodnutom termíne. O predpokladanej výške poplatkov je uchádzač spoločnosťou informovaný.

12. Registrácia v spoločnosti trvá 2 roky. Uchádzač o prácu z nej bude vyradený skôr len na základe jeho písomnej žiadosti. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo zrušiť spoluprácu s uchádzačom o prácu a vyradiť uchádzača o prácu zo svojej evidencie/registra najmä, nie však výlučne v prípadoch, pokiaľ poruší obchodné podmienky spolupráce, nedodá kompletné materiály, požadované spoločnosťou, napriek pozvánke sa nedostaví na výberové konanie organizované spoločnosťou a nedoloží akceptovateľné ospravedlnenie , odmietne ponúkanú prácu alebo pracovnú zmluvu a neupresní svoje požiadavky ohľadne požadovanej práce alebo nenastúpi na sprostredkovanú prácu , nebude akceptovať a rešpektovať záväzky uchádzača voči spoločnosti alebo obchodnú politiku spoloťnosti alebo odmietne uhradiť náklady spoločnosti. V prípade, že uchádzač odmietne spoločnosťou ponúkanú prácu, pričom táto práca bude spĺňať požiadavky uchádzača (t.j. uchádzačom v registračnom formulári uvedený požadovaný druh práce, miesto /štát/ výkonu práce, dátum nástupu do práce), sa zaväzuje uhradiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR , pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok spoločnosti na úhradu skutočne vzniknutej škody.

13. Uchádzač o prácu bude svoje otázky ohľadne obchodných podmienok smerovať spoločnosti BEFAR a nie tretej osobe.

14. Ďalšie dojednané podmienky sú predmetom dohody medzi uchádzačom o prácu a spoločnosti BEFAR.

15. Uchádzač o prácu súhlasí s hore uvedenými obchodnými podmienkami spolupráce.